สถิติงานการเงินและงบประมาณ

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย watana.n

สถิติงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายการ งบปกติ งบบุคลากรภาครัฐ(ค่าเช่าบ้าน) เงินกองทุนฯ คธน. รวมทั้งหมด
รับจัดสรร          
เบิกจ่าย          
คงเหลือ          
เบิกจ่าย%          
คงเหลือ%          

สถิติงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี

ปีงบประมาณ งบปกติ ค่าธรรมเนียม รวม
2558  954,290  930,000  
2559  1,975,000  1,612,585  
2560  5,656,600  2,855,000  
2561  1,125,763.75  1,978,290  
2562  663,200  4,129,492  

 ข้อมูลโดย : ร.ต.อ.หญิง ปริญญรัชฎ์  วุทธิศาสตริน

 


 

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม งบประมาณปี พ.ศ.2563

เดือน Re-entry ขออยู่ต่อ สลักหลัง/ถิ่นที่อยู่ ตรวจลงตรา เปลี่ยนตรวจลงตรา
ต.ค.62  1,241,400 157,300 7,600 13,300 4,000
พ.ย.62          
ธ.ค.62          
ม.ค.63          
ก.พ.63          
มี.ค.63          
เม.ย.63          
พ.ค.63           
มิ.ย.63          
ก.ค.63          
ส.ค.63          
ก.ย.63          

 

สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม งบประมาณปี พ.ศ.2563 (ต่อ)

เดือน ขอรับตรวจลงตรา ใบถิ่นที่อยู่(ตม.17) ค่าเขียน ตม.3,4/td> VOA.
ต.ค.62  4,000  1,900 47,500   
พ.ย.62         
ธ.ค.62        
ม.ค.63        
ก.พ.63        
มี.ค.63        
เม.ย.63        
พ.ค.63        
มิ.ย.63        
ก.ค.63        
ส.ค.63        
ก.ย.63        

 

สถิติการจัดเก็บค่าปรับ ค่าล่วงเวลา งบประมาณปี พ.ศ.2563

เดือน ค่าปรับ ค่าล่วงเวลา
ต.ค.62 166,600  84,553  
พ.ย.62    
ธ.ค.62    
ม.ค.63    
ก.พ.63    
มี.ค.63    
เม.ย.63    
พ.ค.63    
มิ.ย.63    
ก.ค.63    
ส.ค.63    
ก.ย.63    

 ข้อมูลโดย : ร.ต.อ.หญิง นวิยา  พรหมทัต